fbpx
Je moje investice garantována?

Investice do úvěru není pojištěna ze zákona jako je tomu např. u bank. Úvěr ale poskytujme vždy majiteli projektu, který v případě nesplácení ručí svým majetkem. V některých případech je projekt ručen dalšími nástroji, jako je ručitelské prohlášení, zápis do katastru nemovitostí či podílem ve společnosti dlužníka.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální investice je 500 Kč.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování smluvních ujednání o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží. Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek (smluvní pokuta, zesplatnění úvěru či výpověd smlouvy o úvěru).

Jaká nesu jako investor rizika?

Investování na platformě CFG lze doporučit především investorům, kterým případná ztráta investice nezhorší ekonomickou situaci a jsou ochotni podstoupit určitá investiční rizika. Při investování na platformě CFG bere investor zejména na vědomí, že:

Investování formou participace nese riziko ztráty investice, a to až do celé její výše, jelikož návratnost investice je plně závislá na plnění subjektu, který realizuje konkrétní projekt. Pokud subjekt, který realizuje konkrétní projekt neuhradí dluh z úvěru poskytnutého za účelem realizace projektu, zaplatí jej částečně nebo s prodlením, nese investor plně takové riziko. Nebude-li subjekt, který realizuje konkrétní projekt, schopen uhradit úvěr nebo jeho část, CFG je oprávněno činit nezbytné kroky pro minimalizaci ztrát podle svého uvážení, včetně změny podmínek úvěru bez souhlasu investora. Investor by měl vždy zvážit bonitu konkrétního subjektu, který realizuje konkrétní projekt a specifika tohoto projektu a neměl by vycházet z minulých výnosů, jelikož minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

Každý investor by měl brát na vědomí rizika investování a mít řádně diverzifikané portfolio investic.