fbpx
Investování
Proces získání participace na úvěru poskytnutém developerovi nebo jinému dlužníkovi.
Platforma

Internetové stránky www.crofungo.cz společnosti CroFunGo s.r.o.

Investor
Uživatel platformy, který úspěšně prošel registrací.
Zájemce

Právnická osoba, se kterou CroFunGo plánuje uzavřít nebo má uzavřenou smlouvu o úvěru.

Investiční cíl
Částka či její rozmezí, která se vybírá v období fundraisingu a která tvoří jistinu úvěru u smlouvy o úvěru.
Období fundraisingu

Časově omezené období , ve kterém mohou investoři získávat participace.

Výnosy

Zisk plynoucí ze smlouvy o úvěru, který náleží investorům na základě jejich participací. Pokud jsou ve stejné větě použité výrazy „výnos“ a „jistina“, myslí se výnosem pouze platby ze smlouvy o úvěru, které nejsou splátkami jistiny.

Parametry investice

Jedná se o čistý výnos a uvedení splatnosti dané investice.

Úvěr
Buď se jedná o smlouvu o úvěru, nebo částku, která byla vybrána od investorů v období fundraisingu, nebo o výši načerpané částky developerem.
Váš profil

Internetové stránky po vašem přihlášení do platformy , na kterých naleznete vaše osobní údaje a prostřednictvím kterých můžete nakládat s účtem.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru uzavřená mezi CroFunGo jako úvěrujícím a developerem jako úvěrovaným, na které mohou investoři získávat participace.

Investiční příležitosti / Investiční projekty

Aktuální nabídka projektů, na kterých lze participovat.

Investice

Je participace na úvěru. Zjistěte více o tom jak investovat.

Projektová společnost

Účelově zřízená právnická osoba, v jejímž přímém vlastnictví je nemovitost, stavba nebo pozemky.

Vlastní zdroje
Finanční prostředky developera, které byly vloženy do projektové společnosti vkladem do vlastního kapitálu, zápůjčkou či úvěrem od ekonomicky spjatého subjektu (jiné společnosti ze skupiny developera).
Seniorní úvěr

Nadřízený úvěr poskytnutý bankou či jinou finanční institucí.

Kolaudace

Schválení užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě kolaudačního souhlasu.

Smlouva o dílo
Smlouva uzavřená mezi developerem a generálním dodavatelem stavby, na základě které se generální dodavatel stavby zavazuje zhotovit stavbu podle projektové dokumentace a dokončenou stavbu poté předat bez jakýchkoliv závad a škod za stanovenou cenu a ve stanoveném termínu developerovi.
Cena díla

Cena, kterou obdrží generální dodavatel stavby od developera za vyhotovení stavby. Tato cena je dohodnutá ve smlouvě o dílo.

Úroková sazba
Jedná se o úrokovou sazbu uvedenou ve smlouvě o úvěru.
Období čerpání
Období, ve kterém může developer zažádat o čerpání úvěru.
Úrok z prodlení
V případě prodlení se splněním jakéhokoliv dluhu ze smlouvy o úvěru, je developer povinen zaplatit úrok z prodlení.
Investiční rada

Orgán zřízený společností CroFunGo, který posuzuje rizika žadatelů o úvěr a jejich projektů.