fbpx

Investujte jako profesionál: diverzifikace portfolia

O diverzifikaci hovoříme jako o základní a nejúčinnější technice řízení rizik. Ve financích se diverzifikace týká procesu přidělování kapitálu způsobem, který snižuje možnost rizik spojených s investicemi.

Už vím, jak investovat do nemovitostí

Výnos, riziko, likvidita – pojmy známé i neznámé

Investice se posuzují podle tří základních parametrů: výnosy, riziko a likvidita. Likvidita znamená podmínky a čas, který je potřeba k převedení naší investice na peněžní prostředky. Likvidita nás může omezit v rychlosti využití peněz v případě potřeby. Investor vybírá investiční strategii, která kombinuje všechny tři parametry v ideálním poměru, tedy maximální výnosy s minimálním rizikem a vysokou likviditou. 

Proč potřebujete diverzifikovat investice

Investice, která by zaručovala vysoký výnos a přitom byla zcela bez rizik, neexistuje. Diverzifikace, jak již bylo popsáno výše, je základní a nejúčinnější technika řízení rizik. Je to strategie, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediný produkt nebo jediný subjekt, nýbrž rozděluje svoje aktivity do různých oblastí a mezi různé subjekty. Pomocí diverzifikace tak investor chrání svoje investované peníze, aby v případě vzniklé ztráty byla tato ztráta co možná nejmenší a zasáhla investora jen okrajově.

Co je diverzifikace?

Diverzifikace v základním principu rozděluje investice různorodě, čímž se snižuje riziko vysokých ztrát a současně zvyšuje šanci na vyšší výnos. Diverzifikace je optimalizací poměru výnosu a rizika.

Základní zásady pro správnou diverzifikaci:

  • Neinvestovat do jediné společnosti či aktiva, ale vybírat několik ideálně různorodých investic.
  • Investice by měla pokrývat co nejvíce druhů odvětví.
  • Není vhodné investovat pouze do jednoho typu aktiv, investici je nejlépe rozdělit současně např. do akcií, realit, dluhopisů, spořicích produktů, investic do nemovitostí atd.

Jak diverzifikovat?

Příklady možností k investování:

  • Spořicí účty s krátkou, střední nebo delší dobou návratnosti, kdy je předem určena doba spoření, nebo je spoření uzavřeno na dobu neurčitou s možností výpovědi ihned.
  • Dluhopisy jsou dluhovými závazky, po splatnosti splatné v plné výši, mají fixní úroky a investor je tak méně závislý pouze na kapitálových ziscích.
  • Nemovitosti jsou dlouhodobým investičním závazem s historicky stabilní návratností s nárokem na vyšší kapitál (v případě crowdfundingu nemovitostí stačí malá investice, čímž se tato jediná nevýhoda v podobě nutnosti vysoké investice eliminuje)
  • Akcie, tedy cenné papíry, jejichž majitel vložil určitý majetkový či finanční podíl do akciové společnosti, čímž je oprávněn podílet se na zisku společnosti a účastnit se řízení společnosti. Investor zde může dosáhnout vyššího výnosu, ovšem s vyšší mírou rizika.
  • Podílové fondy jsou profesionálně spravované investice správcem fondu pro skupinu investorů, poskytují automatickou diverzifikaci, a tím snižují možné riziko investic.
  • Fondy obchodovatelné na burze (ETF) se na rozdíl od podílových fondů ETF kupují a prodávají na burze, chovají se jako kmenové akcie. Nevýhodou je obchodní provize, kterou je nutné obvykle uhradit po každém provedeném obchodu.

Zvažte investice s různou mírou rizika

U konzervativního způsobu investování je míra rizika nízká, nízké jsou však obvykle i výnosy. Chcete-li získat vysoký výnos, počítejte s vyšším rizikem. O jaká rizika se může jednat? Je jich hned několik, jedná se o riziko tržní, cenové, úrokové, úvěrové, riziko likvidity a měnové riziko. O tržním riziku hovoříme nejčastěji, kdy investice ztratí na hodnotě v důsledku ekonomických vlivů, např. celkového poklesu ekonomického růstu. Zvyšte šanci na vyšší výnos investicí do méně bezpečnějších produktů, které nabízí výrazně vyšší výnos. V případě neúspěchů se kryjete bezpečnými investicemi, které vám nabídnout základní výnos.

Důležité pravidlo: Pravidelně své portfolio přehodnocujte
Ekonomika světová i ekonomiky jednotlivých zemí procházejí vývojem. Vývojem procházejí také jednotlivé společnosti i potřeby samotného investora. Všechny tyto skutečnosti by měla odrážet aktuální skladba investičního portfolia. Aktualizací portfolia získáte informace o reálné hodnotě vašeho finančního portfolia.

Které investiční produkty patří v ČR mezi nejoblíbenější?

Stavební spoření
Stavební spoření nabízí výhodnou úrokovou sazbu, která je vyšší než na jiných spořicích produktech, navíc je podpořeno státní podporou. Úspory jsou pojištěné a po 6 letech je možno využít jich k libovolnému účelu. Nicméně zhodnocení úspor se často pohybuje pod hranicí inflace. Stavební spoření bylo zřízeno pro účely podpory občanů v otázce bydlení, účastníci stavebního spoření zde mohou čerpat také výhodný účelový úvěr na bydlení. Jde o jedno z nejkonzervativnějších řešení, které je v široké míře využíváno.
Podílové fondy
Otevřené podílové fondy nabízejí zajímavou kombinaci všech tří základních parametrů investic, kterými jsou výnos, riziko a likvidita. Investor obdrží za vložené peníze podílové listy. Prodejem podílových listů pak investor získává svůj podíl na majetku fondu.  Otevřené podílové fondy disponují profesionální správou majetku, kterou zajišťují prostřednictvím analytiků a portfolio manažerů. Fondy zaručují diverzifikaci a vysokou likviditu, podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Termín výplaty je pak nejdéle do 30 dnů od předání pokynu k prodeji, v praxi obdrží investor peníze většinou již čtvrtý pracovní den. 
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Penzijní připojištění, tedy fondové investování se státní podporou a garancí, se dalo uzavřít do roku 2012. Charakteristickým rysem je konzervativní investování s výnosy, které jsou zhruba ve stejné výši jako inflace. Se státní garancí se investor nemohl dostat do minusových částek. V současné době ještě značná část účastníků využívá tohoto garantovaného spoření k důchodu. Od roku 2013 lze uzavřít pouze doplňkové penzijní spoření se státní podporou, avšak již v něm není obsažena státní garance. Účastník si může vybírat z několika investičních strategií s různou výší výnosnosti, ale také s různou mírou rizika. Proč je vhodné uzavírat doplňková penzijní spoření? Odchodem do důchodu reálně výrazně klesne příjem seniora, životní úroveň by však měla být zachována, nebo by se měla alespoň přiblížit úrovni ekonomicky aktivního člověka. Jedním z nástrojů, jak získat peněžní prostředky v době při odchodu do důchodu, je právě penzijní spoření.
Crowdfunding nemovitostí

Crowdfunding představuje stabilnější formu investice do nemovitostí bez starostí o konkrétní nemovitost a bez velkých závazků. Světově je to nejrychleji rostoucí moderní forma investování do realit. Crowdfunding je způsob financování, při němž větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci nákupu nemovitosti. Investor si vybírá z nabídky projektů k tomuto investování určených. Výhodou je, že vaše investice není ovlivněna analytiky a manažery, jde o poměrně stabilní investici s krátkou návratností. Nabídku crowdfunding projektů naleznete např. na stránkách: www.crofungo.cz

Jak funguje crowdfunding financování nemovitostí

Při crowdfundingu financování nemovitosti se podílíte na financování stavby projektu:

Developer připraví projekt.  Část projektu financuje sám. Část projektu financuje crowdfunding (a) banka.

Developer staví a prodává projekt a splácí klasický úvěr  investorům na pevně danou dobu splácení a úrok.

Developer
dokončí projekt
a  splatí úvěr.

O společnosti

Crofungo, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
info@crofungo.com
+420 603 409 614

Legislativa

Společnost zapsána
u Městského soudu v Praze
složka C299541
IČO: 07345038
Ochrana soukromí