Často kladené otázky

INVESTOVÁNÍ
Pro koho je investování na platformě CroFunGo určeno?

Zejména pro investory, kteří chtějí mít své finance pod kontrolou, a chtějí si jasně definovat investiční cíl. Na CroFunGo investujete do projektů, které mají jednoznačně specifikován investiční horizont, fixní úrok, a víte, na co jsou peníze použity. Investoři na CroFunGo nejvíce oceňují přehlednost a jednoduchou správu jejich portfolia.

Do čeho můžu na platformě investovat?

CroFunGo pečlivě vybírá projekty, které následně nabízí svým klientům /investorům. Na každý projekt je s majitelem projektu (většinou developerem ) podepsána smlouva o úvěru, který je vytvořen za účelem poskytnutí peněžních prostředků k realizaci jeho záměru. Investoři mají možnost do takového úvěru vstoupit formou participace na úvěru, který byl vybranému partnerovi poskytnut. Investice lze dělat jednorázově, ale i pravidelně měsíčně, záleží na nastavené době možnosti participace. Zjistěte více o investování do nemovitostí.

Kdy získám participaci?

Participaci získáváte, okamžikem investování do vybraného projektu. Od té chvíle se podílíte na dané smlouvě o úvěru.

Jak mám investovat?

Pokud ještě nemáte účet na CroFunGo, zaregistrujte se.
Po přihlášení do platformy vyberte v nabídce projektů záměr, který vám vyhovuje, a zadejte zvolenou částku. Investici musíte potvrdit SMS kódem, vše ostatní probíhá automaticky. Zjistěte více informací o tom jak investovat do nemovitostí.

Jaké poplatky CroFunGo účtuje?

CroFunGo je bez poplatků. Jediné poplatky, které vám mohou být účtovány , jsou poplatky platební instituce NFD. Ta zpoplatňuje transakce s jinými bankami. Jednu transakci měsíčně do jiné banky má klient zdarma, ostatní se řídí sazebníkem. Pakliže tedy budete investovat jen v rámci CroFunGo a budete realizovat pouze jednu platbu měsíčně na účet v jiné bance, vaše investování s námi je zcela zdarma!

Proč se registrovat?

Investování je umožněno pouze registrovaným uživatelům platformy CroFunGo.
Registrovanému uživateli – investorovi vede CroFunGo účet, prostřednictvím kterého investuje své finanční prostředky. Investor může po přihlášení platformu využívat její funkce v plném rozsahu. Mimo jiné má přehled o svých dosud provedených investicích a může být prostřednictvím platformy informován o jejich průběhu a zároveň využívat dalších výhod. Zaregistrujte se.

Kdo se může registrovat?

Každá fyzická osoba, které je alespoň 18 let, a každá fyzická i právnická osoba, která má bankovní účet zřízený a vedený u české nebo slovenské finanční instituce nebo pobočky zahraniční finanční instituce v České nebo Slovenské republice.

Proč potřebujete informace a dokumenty zadávané při registraci?

Činnost platební instituce, přes kterou jsou prováděny platby v naší platformě, je vázána legislativou, která řeší některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Za účelem správného provedení AML prověrky je nutné zadat všechny požadované dokumenty a informace.

Co potřebuji k tomu, abych mohl investovat?

Zaregistrovat se, provést identifikační platbu a mít na účtu prostředky alespoň ve výši plánované investice. Dále musíte být přihlášeni do platformy a mít při ruce mobilní telefon.

Jak probíhá proces investování?

Pokud chcete investovat do některého z nabízených projektů :
1. Přihlaste se do platformy
2. Vyberte investiční projekt a zvolte výši investice
3. Pokud investujete poprvé, podepište elektronicky (pomocí SMS kódu) smlouvu o participaci a obchodní podmínky
4. Zadejte SMS kód a následným potvrzením získáte participaci
5. Tímto dojde k převodu investované částky na účet zájemce o úvěr – developera
6. Výnosy plynoucí z úvěru dle podmínek participace a konkrétního obchodního případu budou převáděny na váš účet

Jaké jsou restrikce na investovanou částku?

Investovaná částka musí být v rozmezí minimální a maximální výše investice. Tato informace je uvedena v parametrech investice u jednotlivých investičních projektů.

Je možné zrušit již provedenou investici?

Jednou provedená investice již nelze odvolat či zrušit. Investované prostředky se vám vrátí dle podmínek participace.

PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ
Kde můžu investiční balíčky pro pravidelné investování vidět?

Investiční balíčky pro pravidelné investování se zobrazují v sekci Projekty v klientské zóně na webu. V horní části obrazovky jsou zobrazeny jednorázové projekty, které jsou aktuálně v nabídce, pod nimi je sekce PRAVIDELNÉ INVESTICE, kde jsou uvedeny všechny aktuálně publikované balíčky.

Jak můžu investiční balíček vybrat?
Výběr balíčku, který chcete použít pro své pravidelné investice, probíhá podobně jako investice do jednorázových projektů:
  1. Zeleným tlačítkem si vyberete daný projekt.
  2. Zadáte částku pro opakované pravidelné investování do daného balíčku.
  3. Zadáte termín, do kterého chci mít své pravidelné investování aktivní.
  4. Poté co, zadané údaje potvrdíte, obdržíte validační SMS kód, který zadáte a potvrdíte tlačítkem Odeslat. Pokud ještě nemáte podepsanou smlouvu o participaci, jste vyzváni k jejímu podpisu.
  5. Výše uvedeným postupem je vytvořen předpis pro pravidelné měsíční investice.
Jak probíhá vlastní investice - participace?
Vlastní investování proběhne poslední den v měsíci těsně před půlnocí, aby úpis padl ještě do starého měsíce. Vámi zadaná částka pro měsíční pravidelné investování se rozdělí v daném poměru do jednotlivých projektů, ze kterých se skládá daný investiční balíček. Pokud vše proběhne správně, vidíte jednotlivé měsíční participace v záložce Moje investice ve svém klientském účtu.
Co se stane, pokud nebudu mít dostatek peněz na účtu?

Systém kontroluje dostatečné množství peněz na účtu klienta, který má nastaveno pravidelné investování.

  • Pokud je pět dní před koncem měsíce na účtu nedostatek peněz, je klientovi zaslán e-mail s upozorněním.
  • Při nedostatku peněz předposlední den v měsíci posílá systém klientovi další, tentokrát již varovný e-mail.
  • Pokud je i přes tato dvě upozornění na účtu v okamžiku investování nedostatek financí, aktuální měsíční investice se neprovede a systém pošle klientovi informační e-mail.
Co se stane, pokud uplyne investiční období daného balíčku a já mám svůj příkaz stále zadaný?
Systém v v takovém případě pošle investorovi informační e-mail, daný investiční balíček je deaktivován a další měsíční investice na základě daného balíčku se již neprovádí.
Co se stane, pokud se daný investiční balíček v průběhu času změní a já mám zadaný příkaz na pravidelné investování?
Čas od času je v daném investičním balíčku potřeba provést úpravy, protože některý projekt, který je součástí balíčku, již nemusí být v nabídce, případně se změnily jiné okolnosti. Pokud nastane změna v investičním balíčku, u kterého máte zadán příkaz na pravidelné investování, je automaticky pozastaven a klientovi zaslán informační e-mail ohledně změn, které se v daném investičním balíčku uskutečnily. Pokud klient se změnami souhlasí a chce nadále své pravidelné investice v tomto balíčku uskutečňovat, klikne na odkaz v informačním e-mailu, na základě tohoto odkazu se vygeneruje potvrzovací SMS kód a jeho zadáním je daný investiční balíček znovu aktivován. Celý proces je velmi jednoduchý, není potřeba přihlásit se do svého klientského účtu, stačí potvrdit SMS kódem. Pokud klient po avizovaných změnách nechce již v této pravidelné investici pokračovat, nemusí provádět nic, balíček sám automaticky expiruje poté, co klient déle než jeden měsíc nepotvrdí SMS kód v odkazu informačního e-mailu.
ÚČET
Jak založit účet?

Při úspěšně provedené registraci vám automaticky zřídíme účet, který můžete sledovat a spravovat ve svém uživatelském prostředí platformy CroFunGo. Účet mohou založit a používat pouze registrovaní uživatelé – investoři . Uživatelé si mohou zřizovat samostatně i účty v jiných měnách.

Jak převést peněžní prostředky na investiční účet?

Peněžní prostředky převedete platebním příkazem ze svého běžného bankovního účtu na váš investiční účet v platformě CroFunGo. Detaily pro platbu se vám zobrazí po zadání požadavku na příjem peněz do platformy CroFunGo. Zde se také zobrazí QR kód, kterým můžete platbu provést daleko snadněji prostřednictvím elektronického bankovnictví svého běžného bankovního účtu.

Jak převést prostředky z investičního účtu zpět na běžný bankovní účet?

Ve vašem profilu uživatelského rozhraní platformy můžete zadat převod libovolné částky, až do výše zůstatku na účtu, na váš běžný bankovní účet .

INVESTIČNÍ PRODUKT
Do čeho můžu investovat na platformě?

Investovat můžete do vámi zvolených investičních projektů prostřednictvím participací. CroFunGo uzavírá s developerem smlouvu o úvěru za účelem poskytnutí peněžních prostředků k realizaci projektu. Detaily projektu jsou vždy uvedeny na stránkách jednotlivých investičních projektů.

Co je to participace?

Participace zakládá investorovi právo podílet se na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru, kterou uzavřela společnost CroFunGo s developerem. Podíl na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru je proporční k výši investice, za kterou investor danou participaci získal.
Výnosy zahrnují splátku jistiny a výplatu úroků, úroků z prodlení, poplatků či smluvních pokut.

Kdy obdržím výnosy ze smlouvy o úvěru?
Výnosy jsou vypláceny dle nastavených parametrů příslušného projektu. Může to být pravidelně, nebo jednorázově na konci projektu.
Zakládá mi participace právní vztah přímo s developerem?

Nezakládá, přímý právní vztah s developerem má pouze společnost CroFunGo.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.
Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování parametrů smlouvy o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží.
Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek/ujednání (smluvní pokuta, zpoplatnění/zneplatnění úvěru atp.).

Co je to mezaninový úvěr?

Mezaninovým úvěrem nazýváme smlouvu o úvěru, která je uzavřena s developerem, jež má uzavřenou nebo předschválenou smlouvu o úvěru s bankou či jinou finanční institucí.

Jaká jsou specifika mezaninového úvěru?

Mezaninový úvěr je podřízený smlouvě o úvěru, kterou developer uzavřel s bankou či jinou finanční institucí. Tato podřízenost je řešena smluvně, a to uzavřením smlouvy o podřízeném dluhu mezi CroFunGo a danou finanční institucí.

Jak je úvěr zajištěn?

Informace o zajištění úvěru jsou uvedeny na stránce v detailu příslušného investičního projektu. Zobrazte si všechny naše investiční developerské projekty.

RIZIKA
Je moje investice garantována?

Investice do úvěru není pojištěna ze zákona jako je tomu např. u bank. Úvěr ale poskytujme vždy majiteli projektu, který v případě nesplácení ručí svým majetkem. V některých případech je projekt ručen dalšími nástroji, jako je ručitelské prohlášení, zápis do katastru nemovitostí či podílem ve společnosti dlužníka.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální investice je 500 Kč.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování smluvních ujednání o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží. Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek (smluvní pokuta, zesplatnění úvěru či výpověd smlouvy o úvěru).

Jaká nesu jako investor rizika?

Investování na platformě CFG lze doporučit především investorům, kterým případná ztráta investice nezhorší ekonomickou situaci a jsou ochotni podstoupit určitá investiční rizika. Při investování na platformě CFG bere investor zejména na vědomí, že:

Investování formou participace nese riziko ztráty investice, a to až do celé její výše, jelikož návratnost investice je plně závislá na plnění subjektu, který realizuje konkrétní projekt. Pokud subjekt, který realizuje konkrétní projekt neuhradí dluh z úvěru poskytnutého za účelem realizace projektu, zaplatí jej částečně nebo s prodlením, nese investor plně takové riziko. Nebude-li subjekt, který realizuje konkrétní projekt, schopen uhradit úvěr nebo jeho část, CFG je oprávněno činit nezbytné kroky pro minimalizaci ztrát podle svého uvážení, včetně změny podmínek úvěru bez souhlasu investora. Investor by měl vždy zvážit bonitu konkrétního subjektu, který realizuje konkrétní projekt a specifika tohoto projektu a neměl by vycházet z minulých výnosů, jelikož minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

Každý investor by měl brát na vědomí rizika investování a mít řádně diverzifikané portfolio investic.

SLOVNÍK POJMŮ
Investování
Proces získání participace na úvěru poskytnutém developerovi nebo jinému dlužníkovi.
Platforma

Internetové stránky www.crofungo.cz společnosti CroFunGo s.r.o.

Investor
Uživatel platformy, který úspěšně prošel registrací.
Účet
Platební účet investora, ze kterého investuje v rámci platformy.
Zájemce

Právnická osoba, se kterou CroFunGo plánuje uzavřít nebo má uzavřenou smlouvu o úvěru.

Investiční cíl
Částka či její rozmezí, která se vybírá v období fundraisingu a která tvoří jistinu úvěru u smlouvy o úvěru.
Období fundraisingu

Časově omezené období , ve kterém mohou investoři získávat participace.

Výnosy

Zisk plynoucí ze smlouvy o úvěru, který náleží investorům na základě jejich participací. Pokud jsou ve stejné větě použité výrazy „výnos“ a „jistina“, myslí se výnosem pouze platby ze smlouvy o úvěru, které nejsou splátkami jistiny.

Parametry investice

Jedná se o čistý výnos a uvedení splatnosti dané investice.

Úvěr
Buď se jedná o smlouvu o úvěru, nebo částku, která byla vybrána od investorů v období fundraisingu, nebo o výši načerpané částky developerem.
Váš profil

Internetové stránky po vašem přihlášení do platformy , na kterých naleznete vaše osobní údaje a prostřednictvím kterých můžete nakládat s účtem.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru uzavřená mezi CroFunGo jako úvěrujícím a developerem jako úvěrovaným, na které mohou investoři získávat participace.

Investiční příležitosti / Investiční projekty

Aktuální nabídka projektů, na kterých lze participovat.

Investice

Je participace na úvěru. Zjistěte více o tom jak investovat.

Projektová společnost

Účelově zřízená právnická osoba, v jejímž přímém vlastnictví je nemovitost, stavba nebo pozemky.

Vlastní zdroje
Finanční prostředky developera, které byly vloženy do projektové společnosti vkladem do vlastního kapitálu, zápůjčkou či úvěrem od ekonomicky spjatého subjektu (jiné společnosti ze skupiny developera).
Seniorní úvěr

Nadřízený úvěr poskytnutý bankou či jinou finanční institucí.

Kolaudace

Schválení užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě kolaudačního souhlasu.

Smlouva o dílo
Smlouva uzavřená mezi developerem a generálním dodavatelem stavby, na základě které se generální dodavatel stavby zavazuje zhotovit stavbu podle projektové dokumentace a dokončenou stavbu poté předat bez jakýchkoliv závad a škod za stanovenou cenu a ve stanoveném termínu developerovi.
Cena díla

Cena, kterou obdrží generální dodavatel stavby od developera za vyhotovení stavby. Tato cena je dohodnutá ve smlouvě o dílo.

Úroková sazba
Jedná se o úrokovou sazbu uvedenou ve smlouvě o úvěru.
Období čerpání
Období, ve kterém může developer zažádat o čerpání úvěru.
Úrok z prodlení
V případě prodlení se splněním jakéhokoliv dluhu ze smlouvy o úvěru, je developer povinen zaplatit úrok z prodlení.
Investiční rada

Orgán zřízený společností CroFunGo, který posuzuje rizika žadatelů o úvěr a jejich projektů.

Partnerský program
Soubor výhodných nabídek jiných partnerů pro uživatele platformy.
INTERNETBANKING
MENU

STAV ÚČTU
Vás informuje o celkové částce na vašem účtu.

PŘIDAT NOVÝ ÚČET
Přidání nového účtu Vám umožňuje provádět transakce v jiné měně. Je možné používat pouze CZK a EURo.


PROFIL
Sekce platformy v níž naleznete své osobní údaje.


ZMĚNIT HESLO
Sekce platformy v níž si můžete své heslo změnit.

VÝPISY Z ÚČTU
Vás informují o provedených platebních transakcích za určité časové období.

 

POSLAT PENÍZE

POSLAT PENÍZE
V této sekci můžete převést prostředky z vašeho účtu v platební instituci na účet v jiné bance.

HISTORIE PLATEB
Váš přehled všech provedených plateb.

ZADANÉ PLATBY
V této sekci se nachází seznam Vámi zadaných plateb, a to Domácí platba, Platba v rámci EU jen EURo (SEPA) a Zahraniční platba.

PŘIDAT ŠABLONU
Šablona Vám slouží k rychlejšímu zadání příkazu. Šablony jsou přístupné pouze Vám.

MOJE ŠABLONY
Vám slouží k zobrazení přehledu definovaných šablon příkazů, univerzálních zahraničních plateb a SEPA plateb.

PŘIDAT TRVALÝ PŘÍKAZ
Sekce umožňující Vám zadat příkazy plateb k úhradě, které lze zadat s budoucím datem splatnosti, maximálně však s 364 dny.
MOJE TRVALÉ PŘÍKAZY
Slouží Vám k zobrazení přehledu definovaných plateb k úhradě („inkasních plateb“), univerzálních zahraničních a SEPA plateb.

SMĚNIT PENÍZE
Umožňuje Vám provést směnu mezi Vašimi účty vedenými v různých měnách.

HISTORIE VÝMENY PENĚZ
Váš přehled o směně peněz do jiné měny.

PŘIJMOUT PENÍZE

PŘIJMOUT PENÍZE
Peněžní prostředky převedete platebním příkazem ze svého účtu v jiné bance na váš účet v platformě CroFunGo. Detaily pro platbu se vám zobrazí po zadání požadavku na příjem peněz do platformy CroFunGo. Zde se také zobrazí QR kód, kterým můžete platbu provést daleko snadněji prostřednictvím elektronického bankovnictví svého běžného bankovního účtu.

O společnosti

Crofungo, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
info@crofungo.com
+420 603 409 614

Legislativa

Společnost zapsána
u Městského soudu v Praze
složka C299541
IČO: 07345038
Ochrana soukromí