fbpx

Často kladené otázky

INVESTOVÁNÍ
Pro koho je investování na platformě CroFunGo určeno?

Zejména pro investory, kteří chtějí mít své finance pod kontrolou, a chtějí si jasně definovat investiční cíl. Na CroFunGo investujete do projektů, které mají jednoznačně specifikován investiční horizont, fixní úrok, a víte, na co jsou peníze použity. Investoři na CroFunGo nejvíce oceňují přehlednost a jednoduchou správu jejich portfolia.

Do čeho můžu na platformě investovat?

CroFunGo pečlivě vybírá projekty, které následně nabízí svým klientům /investorům. Na každý projekt je s majitelem projektu (většinou developerem ) podepsána smlouva o úvěru, který je vytvořen za účelem poskytnutí peněžních prostředků k realizaci jeho záměru. Investoři mají možnost do takového úvěru vstoupit formou participace na úvěru, který byl vybranému partnerovi poskytnut. Investice lze dělat jednorázově, ale i pravidelně měsíčně, záleží na nastavené době možnosti participace. Zjistěte více o investování do nemovitostí.

Kdy získám participaci?

Participaci získáváte, okamžikem investování do vybraného projektu. Od té chvíle se podílíte na dané smlouvě o úvěru.

Jak mám investovat?

Pokud ještě nemáte účet na CroFunGo, zaregistrujte se.
Po přihlášení do platformy vyberte v nabídce projektů záměr, který vám vyhovuje U projektu se Vám zobrazí platební údaje pro vybraný projekt, pak už jen jednoduše pošlete investovanou sumu pod zobrazeným variabilním symbolem na konkrétní číslo účtu.

Mohu investovat pravidelně přes trvalý příkaz?

ANO, doporučujeme vybrat si vždy projekt na jeho začátku a zadat trvalý příkaz na dobu emise, kterou najdete vždy v detailu projektu ve veřejné zóně pod každým záměrem.

Jaké poplatky CroFunGo účtuje?

CroFunGo je bez poplatků. Veškeré náklady spojené s vaší investicí hradí developer.

Proč se registrovat?

Získáte přístup k zajímavým investicím do developerských projektů. Při registraci podepisujete rámcovou smlouvu o nákupu participací a investování je velmi jednoduché.

Kdo se může registrovat?

Každá fyzická osoba, které je alespoň 18 let.

Co potřebuji k tomu, abych mohl investovat?

Zaregistrovat se a vybrat si projekt, který se vám líbí.

Jaké jsou restrikce na investovanou částku?

Investovaná částka musí být v rozmezí minimální a maximální výše investice. Tato informace je uvedena v parametrech investice u jednotlivých investičních projektů.

Je možné zrušit již provedenou investici?

Jednou provedená investice již nelze odvolat či zrušit. Investované prostředky se vám vrátí dle podmínek participace.

INVESTIČNÍ PRODUKT
Do čeho můžu investovat na platformě?

Investovat můžete do vámi zvolených investičních projektů prostřednictvím participací. CroFunGo uzavírá s developerem smlouvu o úvěru za účelem poskytnutí peněžních prostředků k realizaci projektu. Detaily projektu jsou vždy uvedeny na stránkách jednotlivých investičních projektů.

Co je to participace?

Participace zakládá investorovi právo podílet se na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru, kterou uzavřela společnost CroFunGo s developerem. Podíl na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru je proporční k výši investice, za kterou investor danou participaci získal.
Výnosy zahrnují splátku jistiny a výplatu úroků, úroků z prodlení, poplatků či smluvních pokut.

Kdy obdržím výnosy ze smlouvy o úvěru?
Výnosy jsou vypláceny dle nastavených parametrů příslušného projektu. Může to být pravidelně, nebo jednorázově na konci projektu.
Zakládá mi participace právní vztah přímo s developerem?

Nezakládá, přímý právní vztah s developerem má pouze společnost CroFunGo.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.
Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování parametrů smlouvy o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží.
Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek/ujednání (smluvní pokuta, zpoplatnění/zneplatnění úvěru atp.).

Co je to mezaninový úvěr?

Mezaninovým úvěrem nazýváme smlouvu o úvěru, která je uzavřena s developerem, jež má uzavřenou nebo předschválenou smlouvu o úvěru s bankou či jinou finanční institucí.

Jaká jsou specifika mezaninového úvěru?

Mezaninový úvěr je podřízený smlouvě o úvěru, kterou developer uzavřel s bankou či jinou finanční institucí. Tato podřízenost je řešena smluvně, a to uzavřením smlouvy o podřízeném dluhu mezi CroFunGo a danou finanční institucí.

Jak je úvěr zajištěn?

Informace o zajištění úvěru jsou uvedeny na stránce v detailu příslušného investičního projektu. Zobrazte si všechny naše investiční developerské projekty.

RIZIKA
Je moje investice garantována?

Investice do úvěru není pojištěna ze zákona jako je tomu např. u bank. Úvěr ale poskytujme vždy majiteli projektu, který v případě nesplácení ručí svým majetkem. V některých případech je projekt ručen dalšími nástroji, jako je ručitelské prohlášení, zápis do katastru nemovitostí či podílem ve společnosti dlužníka.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální investice je 500 Kč.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování smluvních ujednání o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží. Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek (smluvní pokuta, zesplatnění úvěru či výpověd smlouvy o úvěru).

Jaká nesu jako investor rizika?

Investování na platformě CFG lze doporučit především investorům, kterým případná ztráta investice nezhorší ekonomickou situaci a jsou ochotni podstoupit určitá investiční rizika. Při investování na platformě CFG bere investor zejména na vědomí, že:

Investování formou participace nese riziko ztráty investice, a to až do celé její výše, jelikož návratnost investice je plně závislá na plnění subjektu, který realizuje konkrétní projekt. Pokud subjekt, který realizuje konkrétní projekt neuhradí dluh z úvěru poskytnutého za účelem realizace projektu, zaplatí jej částečně nebo s prodlením, nese investor plně takové riziko. Nebude-li subjekt, který realizuje konkrétní projekt, schopen uhradit úvěr nebo jeho část, CFG je oprávněno činit nezbytné kroky pro minimalizaci ztrát podle svého uvážení, včetně změny podmínek úvěru bez souhlasu investora. Investor by měl vždy zvážit bonitu konkrétního subjektu, který realizuje konkrétní projekt a specifika tohoto projektu a neměl by vycházet z minulých výnosů, jelikož minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

Každý investor by měl brát na vědomí rizika investování a mít řádně diverzifikané portfolio investic.

SLOVNÍK POJMŮ
Investování
Proces získání participace na úvěru poskytnutém developerovi nebo jinému dlužníkovi.
Platforma

Internetové stránky www.crofungo.cz společnosti CroFunGo s.r.o.

Investor
Uživatel platformy, který úspěšně prošel registrací.
Zájemce

Právnická osoba, se kterou CroFunGo plánuje uzavřít nebo má uzavřenou smlouvu o úvěru.

Investiční cíl
Částka či její rozmezí, která se vybírá v období fundraisingu a která tvoří jistinu úvěru u smlouvy o úvěru.
Období fundraisingu

Časově omezené období , ve kterém mohou investoři získávat participace.

Výnosy

Zisk plynoucí ze smlouvy o úvěru, který náleží investorům na základě jejich participací. Pokud jsou ve stejné větě použité výrazy „výnos“ a „jistina“, myslí se výnosem pouze platby ze smlouvy o úvěru, které nejsou splátkami jistiny.

Parametry investice

Jedná se o čistý výnos a uvedení splatnosti dané investice.

Úvěr
Buď se jedná o smlouvu o úvěru, nebo částku, která byla vybrána od investorů v období fundraisingu, nebo o výši načerpané částky developerem.
Váš profil

Internetové stránky po vašem přihlášení do platformy , na kterých naleznete vaše osobní údaje a prostřednictvím kterých můžete nakládat s účtem.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru uzavřená mezi CroFunGo jako úvěrujícím a developerem jako úvěrovaným, na které mohou investoři získávat participace.

Investiční příležitosti / Investiční projekty

Aktuální nabídka projektů, na kterých lze participovat.

Investice

Je participace na úvěru. Zjistěte více o tom jak investovat.

Projektová společnost

Účelově zřízená právnická osoba, v jejímž přímém vlastnictví je nemovitost, stavba nebo pozemky.

Vlastní zdroje
Finanční prostředky developera, které byly vloženy do projektové společnosti vkladem do vlastního kapitálu, zápůjčkou či úvěrem od ekonomicky spjatého subjektu (jiné společnosti ze skupiny developera).
Seniorní úvěr

Nadřízený úvěr poskytnutý bankou či jinou finanční institucí.

Kolaudace

Schválení užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě kolaudačního souhlasu.

Smlouva o dílo
Smlouva uzavřená mezi developerem a generálním dodavatelem stavby, na základě které se generální dodavatel stavby zavazuje zhotovit stavbu podle projektové dokumentace a dokončenou stavbu poté předat bez jakýchkoliv závad a škod za stanovenou cenu a ve stanoveném termínu developerovi.
Cena díla

Cena, kterou obdrží generální dodavatel stavby od developera za vyhotovení stavby. Tato cena je dohodnutá ve smlouvě o dílo.

Úroková sazba
Jedná se o úrokovou sazbu uvedenou ve smlouvě o úvěru.
Období čerpání
Období, ve kterém může developer zažádat o čerpání úvěru.
Úrok z prodlení
V případě prodlení se splněním jakéhokoliv dluhu ze smlouvy o úvěru, je developer povinen zaplatit úrok z prodlení.
Investiční rada

Orgán zřízený společností CroFunGo, který posuzuje rizika žadatelů o úvěr a jejich projektů.

O společnosti

Crofungo, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
info@crofungo.com
+420 603 409 614

Legislativa

Společnost zapsána
u Městského soudu v Praze
složka C299541
IČO: 07345038
Ochrana soukromí